Štruktúra VA

  • Centrum simulačných technológii 
  • Ústav stratégie obrany
  • Vedecká knižnica

Centrum simulačných technológii 

Úlohou Centra  je prostredníctvom moderných technológií zvýšiť kvalitu prípravy veliteľov a štábov pri vykonávaní vojenských cvičení a pomôcť im získavať zručnosť a návyky nevyhnutné pre  kvalitné splnenie skutočnej bojovej úlohy,  pri znížení nákladov na materiál a prostriedky, ktoré by sa inak museli investovať na poľný výcvik.

Vedecká knižnica

  • Knižnica je gestorom informačného zabezpečenia vedeckej, odbornej, pedagogickej a študijnej činnosti príslušníkov vojenskej akadémie, veliteľsko-pedagogického zboru vojenskej strednej školy a príslušníkov Armády Slovenskej republiky.
  • Knižnica budovaním knižničných a informačných fondov, zabezpečovaním knižničných a informačných služieb napomáha zvyšovaniu vedeckej a odbornej úrovne príslušníkov vojenskej akadémie, veliteľsko-pedagogického zboru vojenskej strednej školy a Armády Slovenskej republiky.
  • Knižnica poskytuje služby v zmysle všeobecného prístupu k dokumentom a informáciam bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť v zmysle listiny základných občianskych práv a slobôd.
  • Knižnica vytvára fond tuzemskej a zahraničnej literatúry z oblasti spoločenských, prírodných vied a rôznych oblastí vedy a techniky.
  • Knižnica vytvára fond špeciálnych informačných prameňov (diplomové, kandidátske, dizertačné, habilitačné práce, autoreferáty, mapy, konferenčné materiály…).
  • Knižnica zabezpečuje medziknižničnú službu na národnej a medzinárodnej úrovni.