Vojenská akadémia – História

Vojenská akadémia  pripravuje vojenských profesionálov pre všetky druhy vojsk Armády Slovenskej republiky v príslušných študijných odboroch a špecializáciách okrem odborností súvisiacich s letectvom.

Sponzorované odkazy

Liptovský  Mikuláš má dlhoročné tradície vojenského školstva. Už v roku 1949 tu vzniklo Letecké technické učilište, neskôr Technické učilište pre prípravu špecialistov protivzdušnej obrany. V roku 1973 bola na báze tohto učilišťa zriadená Vysoká vojenská technická škola /VVTŠ/, ktorá pripravovala odborníkov pre protivzdušnú obranu a spojovacie vojsko.

  Vojenská akadémia bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskéj republiky č.185 zo 15.7.1993 a vznikla zlúčením VVTŠ v Liptovskom Mikuláši a Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave. Na Vojenskej akadémii sú uvedeným zákonom zriadené štyri fakulty.  Všetky študijné odbory a špecializácie sú na všetkých fakultách koncipované ako 5-ročné inžinierske štúdium, pričom obsah učiva je v prvom ročníku rovnaký.

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „vojenská akadémia“) sa 1. septembra 2004 zrušila, Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Z. z. o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.